วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

คู่มือการตรวจรับบ้านก่อนโอน


                                               แบบประเมินคู่มือ
                                              การตรวจรับบ้านก่อนโอน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
           หญิง                                                        ชาย

2.สถานะ
          โสด                           สมรส                     อื่นๆ
…………………….
3.อายุ……….ปี
4.ระดับการศึกษา
          ต่ำกว่าปริญญาตรี                      ปริญญาตรี
                      ปริญญาโท                      ปริญญาเอก
5.อาชีพ
          นักศึกษา                  รับราชการ                      รับจ้าง                     ค้าขาย                   พนักงาน
          เกษตรกร                  ธุรกิจส่วนตัว           อื่นๆ
……………………………
6.รายได้ต่อเดือน
         ต่ำกว่า
10,000 บาท                                        10,001-20,000 บาท
         20,001-30,000 บาท                                      30,001-40,000 บาท
         40,001-50,000 บาท                                       50,001-60,000 บาท
         มากกว่า
60,000 บาท                  อื่นๆโปรดระบุ……………………
7.มูลค่าของบ้านที่ซื้อ………………………………………… บาท
8.ท่านเคยตรวจรับบ้านด้วยตนเองหรือไม่
          เคย

          ไม่เคย


ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อคู่มือการตรวจรับบ้านก่อนโอน

ลำดับที่
รายการประเมิน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
1.
ด้านเนื้อหา


- คัดแยกและเรียงลำดับหัวข้อได้ถูกต้อง  เหมาะสม
- ภาษาที่ใช้ในการเขียนคู่มือถูกต้อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
- รูปภาพชัดเจน สื่อได้ตรงความหมาย ถูกต้อง
- เนื้อหาถูกต้องครอบคลุมตรงตามจุดประสงค์

2
ด้านตารางแบบฟอร์มการตรวจสภาพบ้าน


- ตารางรายการตรวจหัวข้อครอบคลุมครบทุกด้าน
- การออกแบบตารางเข้าใจง่าย
- แยกหัวข้อและเรียงลำดับได้ถูกต้อง เหมาะสม

3
ด้านการนำไปใช้งาน


- สามารถนำไปใช้งานได้จริง
- การดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้มีความง่ายและสะดวก
- เป็นข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์เรื่องการตรวจรับบ้านก่อน
   โอนสำหรับผู้ไม่รู้หมายเหตุ
5  ระดับคะแนนมากที่สุด
4  ระดับคะแนนมาก
3  ระดับคะแนนปานกลาง
2  ระดับคะแนนน้อย
1  ระดับคะแนนน้อยที่สุด


ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………